Moja historia z Dimashem
* konkurs *

Nagrodzone Historie Autorów

Konkurs

Konkurs Moja historia z Dimashem zaowocowała nadesłaniem 148 prac z całego świata.

Te niesamowite historie zostały ocenione przez przedstawicieli z Chin, Rosji, Kazachstanu, Stanów Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii i Malezji, którzy przestrzegali ścisłych wytycznych i wybierali zwycięzców w głosowaniu tajnym. 

Oto trzech zwycięzców (kolejność nie ma znaczenia):
1. Tsani Mutia Fatimah (Indonezja)
2. Амина Кенжетай (Kazachstan)
3. Hilde Wöhler (Meksyk)

Dimash Kudaibergen Fan Klub Polska ufundował również 4 niezależne nagrody
dla Polskich uczestników konkursu.

Miejsce pierwsze 🏆
1. Marta S. – historia zgłoszona do konkursu generalnego DQ World!

Pozostałe nagrody:
2. Natalia N.
3. Anna O.
4. Weronika P.

 

Nagrodzone historie
# Tsani Mutia Fatimah

Witam. 

Nazywam się Tsani Mutia, z Indonezji. Jestem głucha, czy jak to się mówi… niedosłysząca. Może zastanawiasz się, w jaki sposób słyszę śpiew Dimasha? Uważa się, że dla osób głuchych muzyka jest z reguły pustym dźwiękiem i że nie możemy wychwycić częstotliwości lub wibracji głosu śpiewaka. Czy muzyka nie jest dla nas niczym wyjątkowym? Pewnego dnia przechodziłam obok mojej mamy w naszej jadalni i nagle moje uszy wychwyciły głos o wysokim tonie, to mnie zszokowało! Przedtem nic nie słyszałam, nawet jak moja mama słuchała czegoś na telefonie, stojąc bardzo blisko mnie. Zapytałam mamę, kto to jest, a ona wyjaśniła mi, że to Dimash Kudaibergen, piosenkarz z Kazachstanu. Początkowo miała wątpliwości, bo zna moją historię i wiedziała, że nie słyszę niczego co gra z telefonu, nawet blisko mnie. Wyjaśniłam jej, że wysokie partie jego głosu dotarły do moich uszu głośno i wyraźnie! “O mój Boże! To jest magiczne, że Dimash poprawił Twój słuch!” powiedziała moja mama, uśmiechając się i przytulając mnie. Odszukałam wszystkie jego piosenki i od tego czasu nauczyłam się, jak słuchać wibracji i częstotliwości dźwięków w głosach. Moją ulubioną piosenką jest HELLO, ponieważ niektóre fragmenty tej piosenki szczególnie do mnie trafiają. Jestem naprawdę błogosławiona i wdzięczna Dimashowi Kudaibergenowi, że pomógł mi usprawnić mój słuch i otworzył mnie na wspaniałe dźwięki muzyki. Jestem wdzięczna, że Bóg zesłał tego człowieka do nas, anioła, który uzdrowił moją głuchotę i mam nadzieję, że inni ludzie, którzy mają ubytki słuchu, również będą mogli go odkryć.

Hello. My name is Tsani Mutia, from Indonesia. I am deaf or as it is often said… , hard of hearing. Perhaps you may wonder how I can hear Dimash singing. It is believed that for people who are deaf, music is usually flat sound and that we can’t catch the frequency or the vibration of singer’s voice. So is music really just plain simple nothing special for us? One day, I was passing by my mother while in our dining room and suddenly my ears caught high pitch voice that shocked me off my head. Before I couldn’t hear anything my mom played on her phone even if she’s standing very close to me. I asked my mother who it was and she explained that it was Dimash Kudaibergen, a singer from Kazakhstan. She was doubtful at first as she knows my hearing history and that I couldn’t hear anything she plays on her phone even when she stood close to me. I explained further how his high parts of his voice had struck my ears loud and clear!” “Oh my God! This is magical that Dimash increased your hearing!” my mom said while smiling and hugging me. I tracked down all his songs and since then I learned to listen to the vibrations and frequency of sounds in voices. My favorite song is HELLO as some parts of this song particularly draws my sole to it. I’m really blessed and thankful to Dimash Kudaibergen, that he has helped me improve my hearing and opened my ears to wonderful sounds of music. I am grateful that God sent this man to us, the angel who has healed my deafness and I hope other people who have loss of hearing can discover him as well.

Ammiin

Привет,

Меня зовут Цани Мутия, из Индонезии. Я глухая или, как часто говорят …, слабослышащая. Возможно, вы спросите, как я слышу пение Димаша. Считается, что для глухих людей музыка обычно звучит ровно, и мы не можем уловить частоту или вибрацию голоса певца. Так что, на самом ли деле музыка для нас – просто простота, ничего особенного? Однажды я проходила мимо моей мамы, когда была в нашей столовой, и внезапно мои уши услышали высокий голос, который потряс меня с головой. До этого случая я не слышала ничего, что играло в телефоне моей мамы, даже если она стояла очень близко от меня. Я спросила маму, кто это, и она объяснила, что это Димаш Кудайберген, певец из Казахстана. Сначала она сомневалась, потому что знает историю моего слуха и то, что я ничего не слышу, что играет на ее телефоне, даже когда она стояла рядом со мной. Я объяснила далее, как его высокие ноты его голоса поразили мои уши громко и ясно! «О Боже! Это волшебство, что Димаш улучшил твой слух!», – сказала моя мама, улыбаясь и обнимая меня. Я прослушала все его песни и с тех пор научилась слушать вибрации и частоту звуков в голосах. Моя любимая песня – HELLO, так как некоторые ее части особенно притягивают меня. Я действительно благословлена и благодарна Димашу Кудайбергену за то, что он помог мне улучшить мой слух и открыл мои уши чудесным звукам музыки.Я благодарна за то, что Бог послал этого человека к нам, ангела, который исцелил мою глухоту, и я надеюсь, что другие люди с потерей слуха тоже смогут его открыть для себя.

Аминь!

# Амина Кенжетай

Moja historia

Z przyjemnością dzielę się swoją historią o tym, jak stałam się fanem Dimash’a, znanego piosenkarza, który szybko wspiął się na szczyt w świecie rozrywki , niczym szybki koń! Jak mówią: „To, co dzieje się dzisiaj, staje się historią jutra”, więc to wydarzenie, które mi się przydarzyło jakiś czas temu, jest już dziś historią. Jestem 14-letnią uczennicą. Chociaż do tej pory byłam aktywną uczennicą, nie interesowałam się sztukami scenicznymi. Wszystko to zmieniło się nagle i dogłębnie pewnego dnia i sprawiło, że zmieniłam swój obecny pogląd na świat i sztukę sceniczną. Przyczyną tego wydarzenia był Dimash i to, jak otworzył mi oczy na świat rozrywki. Dokładnie rok temu, 24 maja ubiegłego roku, zaczęłam przewijać moje ulubione kanały edukacyjne na Youtube, ponieważ taki miałam zwyczaj. A potem nagle niespodzianka ! YouTube zaczął mi sugerować kilka filmów zatytułowanych „Gratulacje dla kazachskiego piosenkarza”, „Dimash ma 25 lat!”. Było tak wiele postów, które go wychwalały, że prawie niemożliwe było obejrzenie ich wszystkich. Ponieważ byłam bardzo ciekawa, co się dzieje, starałam się obejrzeć prawie wszystkie. Na całym świecie było tylu ludzi różnych narodowości, którzy publikowali szczere wiadomości i filmy dla Dimash’a, co pozwoliło mi zrozumieć, jaką zyskał sławę i szacunek. Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, jak duży i wyjątkowy jest świat rozrywki. Ponadto zmieniłam swoje poglądy , gdy dowiedziałam się więcej o Dimash’u. Na przykład historie z dzieciństwa Dimash’a pokazały mi, jak ważna jest ciężka praca, by osiągnąć sukces. Można śmiało powiedzieć, że Dimash doszedł do takiego poziomu, że będzie dobrym przykładem we wszystkim, co zrobi. Dla mnie Dimash jest jednym z niewielu przykładów, w których ktoś pokazał zarówno swoimi słowami, jak i czynami, że marzenia mogą się spełnić. Dzięki jego przykładowi zaczęłam dalej rozwijać własne umiejętności w poezji i w malarstwie, pisząc o nim i rysując go. Jak powiedział kiedyś wielki Shakarim: „Zawsze staraj się gromadzić wiedzę i nowe umiejętności”. Chciałabym zasugerować: Jeśli jesteś zainteresowany otwarciem lub rozwinięciem swoich umiejętności, skorzystaj z przykładu Dimasha. Tak zaczął się nowy rozdział w moim życiu.

Amina Kenzhetai

My story

I am pleased to share my story of how I became a fan of Dimash, the well known performer who raced to the top like a fast horse in the entertainment world! As they say, “What happens today becomes tomorrow’s story”, so this event that happened to me some time ago is about to be told to you as a story. I am a 14 years old school girl. Though I have been an active student academically up until then, I haven’t been as interested in the performing arts. This all changed suddenly and profoundly one day and made me form my current view of the world and the world of performing arts. The cause for this event was Dimash, and how he opened my eyes to the entertainment world. It was exactly a year ago from today. On the 24th of May last year, I was starting to scroll through my favorite educational channels on Youtube as this was my habit. Then a surprise hit! Youtube started suggesting to me a few videos titled “Congrats to the Kazakh singer”, “Dimash is 25!”. There were so many posts that were praising him, it was almost impossible to watch all of them. Since I was very curious as to the following he was getting, I tried to watch almost all of them. There were so many people from different nationalities all over the world posting sincere messages and videos to Dimash, and this made me understand how much fame and respect he has gained already. Only then I started to realize how big and unique the entertainment world could be. In addition, I formed new views and opinions as I learned more and more about Dimash. For example, Dimash’s childhood stories showed me how important it is to work hard to achiveve greatness. It would be fair to say that Dimash grew himself to such a standard that he would serve as a good example in anything he did. For me, Dimash is one of the few examples where someone demonstrated both with his words and his actions that dreams could come true. Through his example I have started further developing my own abilities of poetry and painting by writing about him and drawing him. As the great Shakarim once said: “Always make effort to gather knowledge and new abilities”. I would like to suggest: If you are interested in opening or developing certain ability of yours, then please learn from Dimash’s example.

This is how a new chapter of my life started.

Amina Kenzhetai

Моя история

Я так рада, что получила возможность рассказать вам историю о том, как я стала фанатом уникального Димаша, который в искусстве вырвался вперед всех как скакун! Как говорится, «сегодняшний день – история завтрашнего дня», то, что произошло некоторое время назад, теперь предстает перед вами как история. Я – обычная школьница 14-ти лет. Раньше я усердно старалась учиться и получать образование, но я держалась в стороне от искусства. Однажды вдруг все изменилось в корне, и у меня сформировался новый взгляд к современной жизни и искусству. Причиной этого стало открытие для меня двери в мир искусства Димаша-ага. Это случилось ровно год назад. 24 мая 2019 года, как обычно, я начала смотреть свои любимые каналы на YouTube. Затем наступил удивительный момент. YouTube начал предлагать мне видеоролики типа «Поздравляем казахстанского певца», «Димашу 25 лет». Было так много поздравительных видео, что невозможно было смотреть все. Так как мне было любопытно, я посмотрела все. Любовь и искренние поздравления представителей столь многих национальностей заставили меня понять, какого уважения заслуживает Димаш. Только после этого я поняла, что искусство – это бесценная и бесподобная сфера. Кроме того, после того, как я узнала много фактов о Димаш-ага, ко мне пришло новое понимание. Например, оглядываясь на детство Димаша-ага, я поняла, что нужно работать, не жалея сил, чтобы добиться успеха. Я оценила бы его с критической точки зрения так: Димаш-ага – уникальный человек для подражания, с каких бы сторон не смотреть. Димаш – единственный человек, который не на словах, а на деле доказал мне, что мечты сбываются. Таким образом, сегодня я развиваю свои способности в поэзии и изобразительном искусстве, пишу посвящения Димашу-ага и рисую его. Как говорил Шакарим-Ата: «Стремись учиться знаниям и искусству». Я хочу сказать, если Вы хотите раскрыть свой талант, то должны последовать примеру Димаша.Это была часть моей жизни, которая началась с чистого листа.

Кенжетай Амина

# Hilde Wöhler

Moja historia z Dimashem.

Nazywam się Dr. Hildegard Wöhler i jestem bardzo dumną i szczęśliwą Meksykańską Dear. Po raz pierwszy miałam błogosławieństwo usłyszeć śpiew Dimasha 29 maja 2019 roku, dzięki koleżance z grupy WhatsApp, w której niektórzy spierali się o prawdziwy talent piosenkarza, o którym nic nie wiedziałam. Siedziałam na środku szpitalnego korytarza, z moim 83-letnim ojcem, czekając na przyjęcie na interwencję medyczną. Czułam się niespokojna i samotna, czułam, że mój tata jest zdenerwowany i niespokojny… zdecydowałam się otworzyć wątek o piosenkarzu. Gdy tylko nacisnęłam guzik, elegancki, wyjątkowy, słodki głos natychmiast ulżył mojemu zmartwionemu sercu. To było tak, jakby każda komórka mojego ciała zaczęła rezonować tym wspaniałym i magicznym śpiewem. Kiedy słuchałam S.O.S., śpiew Dimasha wszedł jak strzała bezpośrednio w moją duszę, nie tylko penetrując moje uszy, ale łącząc się ze mną tam, intymnie w głębi mojej duszy, zabierając mnie do magicznego i niespodziewanego zakątka w moim wnętrzu, o którym nawet nie wiedziałam, że istnieje…. poczułam się błogo. Zaproponowałam mojemu tacie jedną słuchawkę do wspólnego słuchania i starałam się patrzeć w szeroko otwarte oczy mojego taty, gdy słuchał tej piosenki, będąc pod głębokim wrażeniem. Kilka razy słuchaliśmy tę samą piosenkę S.O.S., a kiedy pielęgniarka przyszła go zabrać, uśmiechnął się z błyskiem w oczach. Wiedziałam już, że mój tata wyjdzie z interwencji żywy, jego stłumiona energia i ponure emocje przekształciły się w mały wybuch życia. Śpiew Dimasha wzbudził u mojego ojca nowe pragnienie, by iść naprzód, żywy i pełen nadziei, oczywiście, proces ten nie był mentalny, lecz emocjonalny.

My Dimash Story

My name is Dr. Hildegard Wöhler and I am a very proud and happy Mexican Dear. The first time I had the blessing of hearing Dimash’s singing was on May 29 of 2019, thru a colleague´s WhatsApp group, where some of them were arguing about a singer´s true talent that I didn´t know of. I was seated in the middle of a hospital alley, with my 83-year-old father, waiting for his intervention to begin. I was feeling anxious and alone and could sense my dad was nervous and restless and I decided to open the singer’s link. As soon as I hit the button, an exquisite unique sweet voice instantly eased my worried heart.​It was as if every cell of my body started to resonate with this magnificent and magical singing. As I listened to S.O.S, Dimash´s singing entered like an arrow directly into my soul, without going through my ears, connecting with me there, intimately, from his own soul to mine, taking me to a magical and unsuspected corner inside my inner core, which I did not know existed within me, I felt cherished. I offered my Dad one earplug to listen together and it was endearing to see my dad´s eyes wide open as he listened to the song, deeply impressed. We heard the same S.O.S song several times and when the nurse came to take him away, he was smiling with light in his eyes. I knew then that my Dad was going to get out of the intervention alive, his muted energy and grim emotions were transformed into a little burst of life.​Dimash’s singing installed in a few minutes inside my father, a new desire to go forward, alive and hopeful, of course, the process was not cognitive, it was emotional.

Меня зовут доктор Хильдегард Вёлер, и я очень гордая и счастливая мексиканская Dear. В первый раз я получила благословение услышать пение Димаша 29 мая 2019 года через группу коллег WhatsApp, где некоторые из них спорили об истинном таланте певца, о котором я не знала. Я сидела посреди больничного переулка с моим 83-летним отцом, ожидая начала его операции. Я чувствовала беспокойство и одиночество и чувствовала, что мой отец тоже нервничал и беспокоился, и я решила открыть ссылку на этого певца. Как только я нажала на кнопку, восхитительный уникальный сладкий голос мгновенно успокоил мое взволнованное сердце. Как будто каждая клеточка моего тела начала резонировать с этим великолепным и волшебным пением. Когда я слушала SOS, пение Димаша вошло как стрела прямо в мою душу, не просто проникая сквозь мои уши, а соединяясь со мной там, глубоко, от его собственной души до моей, уводя меня в волшебный и неожиданный уголок внутри моего внутреннего ядра, о существовании которого внутри меня я не знала, я почувствовала себя благословенной. Я предложила папе один наушник для совместного прослушивания, и мне было очень приятно видеть широко раскрытые глаза моего отца, когда он слушал песню, глубоко впечатленный. Мы слушали одну и ту же песню S.O.S несколько раз, и когда медсестра пришла забрать его, он улыбался со светом в глазах. Тогда я знала, что мой папа выйдет после операции живым, его приглушенная энергия и мрачные эмоции превратились в небольшой всплеск жизни. Пение Димаша за несколько минут пробудило в моем отце новое желание идти вперед, живое и обнадеживающее, конечно, процесс не был мыслительным, он был эмоциональным.

w najbiższym czasie

Popularne
Pokrewne
Kategorie
Archiwa