REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Dimash Kudaibergen Fanklub Polska

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Dimash Kudaibergen Fanklub Polska jest stowarzyszeniem kulturalnym,
zrzeszającym miłośników muzyki Dimasha Kudaibergena .

§2

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Podejmujemy współpracę z fanami wszystkich kontynentów, w których działają
Fan Cluby Dimasha Kudaibergena.
Siedzibą władz stowarzyszenia jest Borkowo, ul. Współczesna 6F/103

§3

 1.  Stowarzyszenie zawiązane na czas nieoznaczony.
 2.  Stowarzyszenie Dimash Kudaibergen Fanklub Polska działa na podstawie   powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie niniejszego       regulaminu.
 3.  Stowarzyszenie używa logo i innych oznaczeń organizacyjnych, w tym może zostać upoważniony przez Dimasha Kudaibergena do używania nazwy
  “Dimash Kudaibergen Oficjalny Fanklub Polska”

§4

 1. Działalność stowarzyszenia Dimash Kudaibergen Fanklub Polska oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia Dimash Kudaibergen Fanklub Polska

§5

Celem stowaryszenia jest:

 1.  Propagowanie i wspieranie twórczości artystycznej Dimasha Kudaibergena
 2.  Podejmowanie działań i inicjatyw kulturalnych,
 3.  Organizacja imprez artystycznych lub rozrywkowych, w szczególności propagujących muzykę Dimasha Kudaibergena.
 4.  Wspieranie edukacji kulturalnej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez propagowanie wydarzeń muzycznych związanych z muzyką Dimasha Kudaibergena
 5.  Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej Dimasha Kudaibergena

§6

 1.  Stowarzyszenie Dimash Kudaibergen Fanklub Polska realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:
  a) władzami samorządowymi,
  b) instytucjami samorządowymi i państwowymi,
  c) innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
  d) instytucjami i organizacjami o charakterze publicznym i niepublicznym prowadzącymi działalność kulturalno – oświatową,
  e) Dimashem Kudaibergenem

§7

 1. Stowarzyszenie Dimash Kudaibergen Fanklub Polska swoje cele realizuje poprzez:
  a)promocję działalności artystycznej Dimasha Kudaibergena
  b) organizację imprez artystycznych lub rozrywkowych, w szczególności propagujących muzykę Dimasha Kudaibergena
  c) organizację i wspieranie wydarzeń kulturalnych,
  d) organizację i wspieranie zlotów, festiwali i festynów oraz innych masowych imprez kulturalno – artystycznych,
  e) Współpracę z mediami (prasa, radio, telewizja, Internet) i prowadzenie działalności informacyjnej we własnym zakresie (strona internetowa),
  f) Występowanie do urzędów, instytucji, sponsorów o pomoc w realizacji zadań stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

 1.  Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie.
 3. Członek stowarzyszenia ma prawo do:
  a) czynnego prawa wyborczego do władz Dimash Kudaibergen Fanklub Polska
  b) uczestniczenia w zebraniach, imprezach organizowanych przez władze Fanklubu,
  c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Fanklubu,
  d) noszenia loga Fanklubu,
  e) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Fanklubu,
 4. Członkostwo w Fanklubie wygasa wskutek:
  a) śmierci członka,
  b) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 5. Członek Fanklubu może zostać pozbawiony członkostwa uchwałą Zarządu w razie:
  a) działania na szkodę Fanklubu,
  b) podejmowania działań sprzecznych z Regulaminem
  c) popełnienia czynów hańbiących lub godzących w dobre imię Fanklubu lub Dimasha Kudaibergena
 6. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia Dimash Kudaibergen Fanklub Polska

§9

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1.  Zebranie Członków,
  2.  Przedstawiciel
 2.  Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3.  Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania
 4.  W sprawach określonych w §10 punkt 6 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.
 5. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 6.  Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
  6.1- ustalanie kierunków działania i rozwoju
  6.2 – wybór i odwołanie Przedstawiciela
  6.3- przyjmowanie i odwoływanie członków
  6.4 – uchwalanie zmian regulaminu
  6.5 – podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
 7.  Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 8. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 9. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
  2. zwoływanie zebrania członków

Rozdział V

§10

Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
1. składek członkowskich
2. dotacji
3. darowizn
4. zbiórek publicznych
5. zapisów,

§12

 1. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

zobacz również
Kategorie
Archiwa

langues